User Tools

Site Tools


789431-saharidj-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

789431-saharidj-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
789431-saharidj-la-gi [2018/12/10 03:42] (current)
thaoit
Line 57: Line 57:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<​h1>​K&​igrave;​ nghĩ Lớn tập trung v&​agrave;​o mua sắm</​h1>​ 
 +<​p>​Trong khi kỳ nghỉ lễ ch&​iacute;​nh thức được gọi l&​agrave;​ thời gian tuyệt vời nhất trong năm, đối với phần lớn người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng Mỹ, đ&​oacute;​ cũng l&​agrave;​ l&​uacute;​c căng thẳng nhất.</​p>​ 
 +<​p>​Trong khi <a href="​http://​knstech.net">​kỳ nghỉ lễ ch&​iacute;​nh thức</​a>​ được gọi l&​agrave;​ thời gian tuyệt vời nhất trong năm, đối với phần lớn người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng Mỹ, đ&​oacute;​ cũng c&​oacute;​ thể l&​agrave;​ l&​uacute;​c căng thẳng nhất.&​nbsp;​C&​aacute;​c&​nbsp;​Hiệp hội American Psychological&​nbsp;,&​nbsp;​Healthline,&​nbsp;​Popular Science&​nbsp;​v&​agrave;&​nbsp;​Hội đồng Blueberry Highbush Mỹ&​nbsp;​(v&​acirc;​ng,​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đ&​atilde;​ rất ngạc nhi&​ecirc;​n bởi đ&​oacute;​ cuối c&​ugrave;​ng cũng vậy, nhưng họ đ&​atilde;​ l&​agrave;​m hoa hồng một&​nbsp;​nghi&​ecirc;​n cứu hợp ph&​aacute;​p&​nbsp;​về chủ đề n&​agrave;​y) đều đồng &​yacute;​ rằng căng thẳng kỳ nghỉ l&​agrave;​ c&​oacute;​ thật, l&​agrave;​ rộng r&​atilde;​i kinh nghiệm - đặc biệt bởi phụ nữ - v&​agrave;​ c&​oacute;​ ảnh hưởng đ&​aacute;​ng ch&​uacute;​ &​yacute;​ đến sức khỏe v&​agrave;​ hạnh ph&​uacute;​c của con người trong m&​ugrave;​a lễ hội.</​p>​ 
 +<​p>​N&​oacute;​ thậm ch&​iacute;​ c&​ograve;​n c&​oacute;​ một t&​ecirc;​n:​ căng thẳng lễ hội.</​p>​ 
 +<​p>​N&​oacute;​ bắt đầu tăng mạnh từ nhẹ đến nặng từ ng&​agrave;​y 18 th&​aacute;​ng 12 đến ng&​agrave;​y 25 th&​aacute;​ng 12, khi n&​oacute;​ đạt cực đại l&​uacute;​c 2:05 chiều</​p>​ 
 +<​p>​M&​ugrave;​a lễ c&​oacute;​ thể ho&​agrave;​n to&​agrave;​n tuyệt vời v&​agrave;​ kỳ diệu - nhưng sự hối hả v&​agrave;​ nhộn nhịp c&​oacute;​ thể r&​uacute;​t cạn.&​nbsp;​Thật kh&​ocirc;​ng may, dựa v&​agrave;​o caffeine v&​agrave;​ qu&​aacute;​ nhiều m&​oacute;​n ăn kh&​ocirc;​ng tốt cho sức khỏe cuối c&​ugrave;​ng tạo ra một thời gian tạm lắng về năng lượng, &​ocirc;​ng Christy Brissette, RD, người ph&​aacute;​t ng&​ocirc;​n của Hội đồng Blueberry Hoa Kỳ cho biết.</​p>​ 
 +<​p>​Brissette,​ kh&​ocirc;​ng ngạc nhi&​ecirc;​n,​ tiếp tục khuy&​ecirc;​n bạn n&​ecirc;​n ăn nhiều quả việt quất như một c&​aacute;​ch tiềm năng để đ&​aacute;​nh bại căng thẳng lễ hội.</​p>​ 
 +<​p>​Nhưng trong một thế giới m&​agrave;​ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng phải đối mặt với nhiều tuần mua sắm, dọn dẹp, g&​oacute;​i,​ nấu ăn, dọn dẹp nhiều hơn, giải tr&​iacute;​ v&​agrave;​ cũng chia sẻ những điều thoải m&​aacute;​i v&​agrave;​ niềm vui - tốt, ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i kh&​ocirc;​ng chắc chắn rằng quả việt quất c&​oacute;​ nhiệm vụ đ&​aacute;​nh bại căng thẳng lễ hội của ri&​ecirc;​ng m&​igrave;​nh.</​p>​ 
 +<​p>​May mắn thay, trong kỷ nguy&​ecirc;​n của&​nbsp;​nền kinh tế biểu diễn&​nbsp;,​ sự gi&​uacute;​p đỡ l&​agrave;​ một thị trường kỹ thuật số v&​agrave;​ một c&​uacute;​ nhấn chuột.</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;,​ đ&​ocirc;​i khi, n&​oacute;​ thậm ch&​iacute;​ c&​ograve;​n mặc một bộ trang phục y&​ecirc;​u tinh.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​Holiday Gigging: Lớn, Nhỏ v&​agrave;​ Lạ</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Một nghi&​ecirc;​n cứu ngắn gọn v&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng ch&​iacute;​nh thức về c&​aacute;​c th&​agrave;​nh vi&​ecirc;​n nh&​oacute;​m PYMNTS đ&​atilde;​ tiết lộ rằng 100 phần trăm những người th&​iacute;​ch tặng qu&​agrave;​ v&​agrave;​ 0 phần trăm mọi người muốn được giao nhiệm vụ g&​oacute;​i ch&​uacute;​ng.&​nbsp;​C&​oacute;​ lẽ đ&​oacute;​ l&​agrave;​ l&​yacute;​ do tại sao g&​oacute;​i qu&​agrave;​ l&​agrave;​ nhiệm vụ đầu ti&​ecirc;​n được nh&​igrave;​n thấy trong&​nbsp;​danh s&​aacute;​ch c&​aacute;​c dịch vụ nghỉ lễ của&​nbsp;​TaskRợi&​nbsp;​.</​p>​ 
 +<​p>​Nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n cũng c&​oacute;​ thể thiết lập đ&​egrave;​n Gi&​aacute;​ng sinh, nấu một bữa ăn ng&​agrave;​y lễ hoặc thiết lập cho một sự kiện.&​nbsp;​Trang web cũng lưu &​yacute;​ rằng c&​aacute;​c dịch vụ lễ hội của n&​oacute;​ k&​eacute;​o d&​agrave;​i hơn ng&​agrave;​y Gi&​aacute;​ng sinh.</​p>​ 
 +<​p>​Mọi người đều sợ h&​atilde;​i khi kết th&​uacute;​c kỳ nghỉ lễ;&​nbsp;​niềm vui v&​agrave;​ niềm vui đ&​atilde;​ qua, v&​agrave;​ b&​acirc;​y giờ bạn phải giải quyết hậu quả nặng nề thực sự đ&​aacute;​nh dấu những ng&​agrave;​y nghỉ sắp kết th&​uacute;​c.&​nbsp;​H&​atilde;​y để TaskRợi xử l&​yacute;​ c&​aacute;​c nhiệm vụ đ&​oacute;​ cho bạn v&​agrave;​ tho&​aacute;​t khỏi những tr&​ograve;​ hề sau kỳ nghỉ! H&​atilde;​y ghi ch&​uacute;​ nền tảng tr&​ecirc;​n trang web của n&​oacute;​.</​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c dịch vụ sau kỳ nghỉ bao gồm lắp r&​aacute;​p đồ chơi, <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​giải m&​atilde;​ v&​agrave;​ t&​aacute;​i chế</​a>​ &​aacute;​nh s&​aacute;​ng v&​agrave;​ thậm ch&​iacute;​ l&​agrave;​ xử l&​yacute;​ c&​acirc;​y Gi&​aacute;​ng sinh.</​p>​ 
 +<​p>​Nhưng nếu TaskRợi cảm thấy qu&​aacute;​ v&​ocirc;​ dụng - hoặc nếu một người đang t&​igrave;​m c&​aacute;​ch ủy th&​aacute;​c một loạt c&​aacute;​c dịch vụ Gi&​aacute;​ng sinh cho một nh&​oacute;​m chuy&​ecirc;​n gia tận t&​acirc;​m - th&​igrave;​ c&​oacute;​ những lựa chọn kh&​aacute;​c m&​agrave;​ Cung cấp cho một người sống ở New York, nơi Gi&​aacute;​ng sinh c&​oacute;​ thể được y&​ecirc;​u cầu từ nhiều nh&​agrave;​ cung cấp kh&​aacute;​c nhau .</​p>​ 
 +<​p>​Nh&​oacute;​m tại&​nbsp;​Rent-a-Christmas&​nbsp;​cung cấp một loạt c&​aacute;​c dịch vụ, từ v&​ograve;​ng hoa thắp s&​aacute;​ng $ 185 (c&​oacute;​ lắp đặt tại nh&​agrave;​) đến g&​oacute;​i trang tr&​iacute;​ nh&​agrave;​ trị gi&​aacute;​ $ 15.000 sẽ bao phủ mỗi inch vu&​ocirc;​ng của ng&​ocirc;​i nh&​agrave;​ bằng đ&​egrave;​n v&​agrave;​ đ&​egrave;​n.&​nbsp;​G&​oacute;​i người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng phổ biến nhất, theo đồng s&​aacute;​ng lập Kristen Parness, l&​agrave;​ g&​oacute;​i F F Like Like Home với gi&​aacute;​ 500 USD, bao gồm một c&​acirc;​y nh&​acirc;​n tạo d&​agrave;​i 6,5 feet, đ&​egrave;​n,​ v&​aacute;​y c&​acirc;​y,​ kim tuyến, đồ trang tr&​iacute;​ v&​agrave;​ ng&​ocirc;​i sao, c&​ugrave;​ng với một nh&​oacute;​m y&​ecirc;​u tinh để thiết lập n&​oacute;​.</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​ đ&​uacute;​ng vậy, những người y&​ecirc;​u tinh kh&​aacute;​c,​ những người đến để thiết lập Gi&​aacute;​ng sinh tại nh&​agrave;​ của kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng đều mặc trang phục - v&​agrave;​ họ h&​aacute;​t những b&​agrave;​i h&​aacute;​t mừng Gi&​aacute;​ng sinh trong khi họ l&​agrave;​m điều đ&​oacute;​.</​p>​ 
 +<​p><​em>​Vox</​em>&​nbsp;​Bạn kh&​ocirc;​ng biết niềm vui m&​agrave;​ bạn sẽ mang lại, l&​agrave;​ một trong những y&​ecirc;​u tinh của h&​atilde;​ng,&​nbsp;&​nbsp;​n&​oacute;​i với&​nbsp;<​em>​Vox</​em>&​nbsp;​.</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​ Rent-a-Christmas kh&​aacute;​c xa với tr&​ograve;​ chơi duy nhất trong thị trấn.&​nbsp;​House of Holiday ở Queens v&​agrave;​ The Christmas Decorators tr&​ecirc;​n Đảo Staten đều cung cấp c&​aacute;​c dịch vụ tương tự.</​p>​ 
 +<​p>​Người s&​aacute;​ng lập trang tr&​iacute;​ Gi&​aacute;​ng sinh Vincent Nicastro lưu &​yacute;​ rằng c&​ocirc;​ng việc kinh doanh của anh bắt đầu như một buổi biểu diễn Gi&​aacute;​ng sinh v&​agrave;​o cuối tuần v&​agrave;​ sau giờ học khi anh l&​agrave;​ học sinh năm hai ở trường trung học, để quy&​ecirc;​n tiền cho qu&​agrave;​ tặng Gi&​aacute;​ng sinh.&​nbsp;​B&​acirc;​y giờ, anh ấy l&​agrave;​m việc 12 giờ trong suốt kỳ nghỉ lễ.</​p>​ 
 +<​p>​Đ&​acirc;​y l&​agrave;​ 40 ng&​agrave;​y bị tra tấn, anh đ&​atilde;​ ghi ch&​uacute;​ trong một cuộc phỏng vấn.</​p>​ 
 +<​p>​Nhưng tra tấn sinh lợi, th&​uacute;​ vị.</​p>​ 
 +<​p>​T&​ocirc;​i th&​iacute;​ch thưởng thức m&​oacute;​n ăn n&​agrave;​y&​nbsp;​Nhiều người l&​agrave;​m vườn v&​agrave;​ c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty đến v&​agrave;​ đi.&​nbsp;​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i lu&​ocirc;​n thấy tăng trưởng 20% ​​mỗi năm.</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​ nếu g&​oacute;​i qu&​agrave;,​ đ&​egrave;​n treo v&​agrave;​ h&​aacute;​t những b&​agrave;​i h&​aacute;​t mừng Gi&​aacute;​ng sinh trong trang phục nghe c&​oacute;​ vẻ như những nhiệm vụ buồn tẻ, ch&​uacute;​ng ta n&​ecirc;​n lưu &​yacute;​ đ&​acirc;​y chỉ l&​agrave;​ những hợp đồng được y&​ecirc;​u cầu nhiều nhất trong m&​ugrave;​a lễ.</​p>​ 
 +<​p>​Đ&​acirc;​y cũng l&​agrave;​ thời điểm hiếm hoi trong năm khi nền kinh tế biểu diễn cũng c&​oacute;​ thể đưa ra một số triển vọng ngắn hạn thực sự độc đ&​aacute;​o.</​p>​ 
 +<​p>​V&​iacute;​ dụ, c&​ocirc;​ng nh&​acirc;​n biểu diễn với &​yacute;​ nghĩ thực sự kh&​aacute;​c biệt lu&​ocirc;​n c&​oacute;​ thể&​nbsp;​khắc c&​aacute;​c l&​acirc;​u đ&​agrave;​i băng&​nbsp;​ở New Hampshire cho kỳ nghỉ lễ.</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​ giải thưởng cho t&​aacute;​c phẩm th&​uacute;​ vị nhất - v&​agrave;​ bất thường - c&​oacute;​ lẽ thuộc về Rich Varano, một nghệ sĩ c&​aacute;​t chuy&​ecirc;​n nghiệp (l&​agrave;​ một c&​ocirc;​ng việc thực sự tồn tại), người được thu&​ecirc;​ để đi&​ecirc;​u khắc cảnh Ch&​uacute;​a gi&​aacute;​ng sinh cho Quảng trường Th&​aacute;​nh Peter ở Vatican trong số 270 tấn c&​aacute;​t.&​nbsp;​T&​aacute;​c phẩm ho&​agrave;​n th&​agrave;​nh sẽ cao 18 feet, rộng 52 feet.</​p>​ 
 +<​p>​Những g&​igrave;​ t&​aacute;​ch biệt ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i c&​aacute;​c chuy&​ecirc;​n gia v&​agrave;​ một người b&​igrave;​nh thường chơi tr&​ecirc;​n b&​atilde;​i biển l&​agrave;​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i hiểu l&​agrave;​m thế n&​agrave;​o để l&​agrave;​m cho c&​aacute;​t d&​iacute;​nh chặt với nhau, đ&​oacute;​ l&​agrave;​ Varano r&​acirc;​u trắng n&​oacute;​i với Reuters.&​nbsp;&​Ocirc;​ng giải th&​iacute;​ch rằng c&​aacute;​t s&​ocirc;​ng đặc biệt phải được sử dụng cho dự &​aacute;​n,​ v&​igrave;​ c&​aacute;​t b&​atilde;​i biển th&​ocirc;​ng thường l&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng ph&​ugrave;​ hợp để tạo ra nghệ thuật ở quy m&​ocirc;​ n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<​p>​Một số hợp đồng biểu diễn l&​agrave;​ chuy&​ecirc;​n ng&​agrave;​nh hơn những người kh&​aacute;​c.</​p>​ 
 +<​p>​Nhưng trong khi Varano v&​agrave;​ nh&​oacute;​m c&​oacute;​ thể c&​oacute;​ buổi biểu diễn th&​uacute;​ vị nhất của m&​ugrave;​a lễ năm 2018, th&​igrave;​ buổi biểu diễn lớn - v&​agrave;​ n&​oacute;​i chung l&​agrave;​ c&​ocirc;​ng việc tạm thời đ&​aacute;​ng mong đợi nhất của m&​ugrave;​a - được cho l&​agrave;​ c&​ocirc;​ng việc quan trọng nhất của Gi&​aacute;​ng sinh.</​p>​ 
 +<​p>​Chơi &​ocirc;​ng gi&​agrave;​ Noel.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​The Santa Side hối hả</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Tại c&​aacute;​c trung t&​acirc;​m mua sắm, bữa s&​aacute;​ng muộn v&​agrave;​ v&​ocirc;​ số sự kiện m&​ugrave;​a lễ, &​ocirc;​ng gi&​agrave;​ Noel l&​agrave;​ một vật cố định.&​nbsp;​Điều m&​agrave;​ hầu hết mọi người c&​oacute;​ thể kh&​ocirc;​ng biết l&​agrave;​ c&​oacute;​ một bộ phận của Santas tr&​ecirc;​n thế giới - giữa những người lao động b&​igrave;​nh thường Santas v&​agrave;​ một tầng lớp thượng lưu h&​agrave;​ng đầu Santas, người,&​nbsp;​theo b&​aacute;​o c&​aacute;​o&​nbsp;,​ kiếm được h&​agrave;​ng chục ng&​agrave;​n đ&​ocirc;​ la mỗi năm.</​p>​ 
 +<​p>​Điều g&​igrave;​ ngăn c&​aacute;​ch một &​ocirc;​ng gi&​agrave;​ Noel h&​agrave;​ng đầu với một &​ocirc;​ng gi&​agrave;​ Noel th&​ocirc;​ng thường?&​nbsp;​Thật kh&​oacute;​ để định lượng.</​p>​ 
 +<​p>​C&​oacute;​ hai loại Santas: C&​oacute;​ Santas chuy&​ecirc;​n nghiệp v&​agrave;​ c&​oacute;​ những kẻ mặc đồ đỏ.&​nbsp;​V&​agrave;​ sự kh&​aacute;​c biệt đối với t&​ocirc;​i l&​agrave;​ c&​oacute;​ những người muốn cải thiện bản th&​acirc;​n v&​agrave;​ học hỏi v&​agrave;​ l&​agrave;​m chủ thương mại, v&​agrave;​ c&​oacute;​ những người kh&​aacute;​c,​ &​ocirc;​ng gi&​agrave;​ Noel, &​ocirc;​ng gi&​agrave;​ Noel ch&​iacute;​nh thức cho cả Atlanta Falcons v&​agrave;​ Braves, n&​oacute;​i với Vox.</​p>​ 
 +<​p>​Rick đ&​atilde;​ th&​agrave;​nh thạo giao dịch của m&​igrave;​nh từ năm 16 tuổi, nhưng đ&​atilde;​ chuyển sang Santa-ing cấp độ chuy&​ecirc;​n nghiệp t&​aacute;​m năm trước.&​nbsp;​B&​acirc;​y giờ &​ocirc;​ng điều h&​agrave;​nh học viện đ&​agrave;​o tạo của ri&​ecirc;​ng m&​igrave;​nh cho Santas, người muốn trở th&​agrave;​nh ưu t&​uacute;:&​nbsp;​Học viện Santa Lights miền Bắc&​nbsp;​.</​p>​ 
 +<​p>​Nhiều người Santas, nếu kh&​ocirc;​ng phải hầu hết, sẽ đồng &​yacute;​ với t&​ocirc;​i:​ Bạn kh&​ocirc;​ng chọn [trở th&​agrave;​nh] &​ocirc;​ng gi&​agrave;​ Noel.&​nbsp;&​Ocirc;​ng gi&​agrave;​ Noel chọn bạn, anh n&​oacute;​i.</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​ Rick kh&​ocirc;​ng phải l&​agrave;​ &​ocirc;​ng gi&​agrave;​ Noel ưu t&​uacute;​ duy nhất đ&​agrave;​o tạo người kh&​aacute;​c l&​agrave;​m c&​ocirc;​ng việc n&​agrave;​y.&​nbsp;​Santa Ed đ&​atilde;​ l&​agrave;​m việc như một &​ocirc;​ng gi&​agrave;​ Noel chuy&​ecirc;​n nghiệp trong 15 năm, v&​agrave;​ bắt đầu bằng c&​aacute;​ch tham dự một cuộc gọi mở cho một buổi biểu diễn được trả lương như một trung t&​acirc;​m thương mại Santa ở Los Angeles.&​nbsp;​Từ năm 2013, &​ocirc;​ng đ&​atilde;​ điều h&​agrave;​nh&​nbsp;​Nhạc viện Santa Claus&​nbsp;,​ một chương tr&​igrave;​nh đ&​agrave;​o tạo trực tuyến cho hơn 2.300 Santas h&​agrave;​ng đầu tr&​ecirc;​n to&​agrave;​n thế giới.&​nbsp;​C&​aacute;​c m&​ocirc;​n học đặc biệt bao gồm l&​agrave;​m trắng v&​agrave;​ chăm s&​oacute;​c r&​acirc;​u,​ cũng như tối ưu h&​oacute;​a c&​ocirc;​ng cụ t&​igrave;​m kiếm.</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​ trong khi c&​aacute;​c Santas h&​agrave;​ng đầu c&​oacute;​ thể kiếm được h&​agrave;​ng trăm đ&​ocirc;​ la mỗi giờ cho một lần xuất hiện, cả Santas Ed v&​agrave;​ Rick đều lưu &​yacute;​ rằng những người tham gia biểu diễn để kiếm tiền c&​oacute;​ thể sẽ thất vọng.&​nbsp;​Mặc d&​ugrave;​ trung b&​igrave;​nh,​ Santas nhận khoảng 7.000 đ&​ocirc;​ la một năm, (với Santas thực sự th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng mang lại khoảng 25.000 đ&​ocirc;​ la), chi ph&​iacute;​ để trở th&​agrave;​nh &​ocirc;​ng gi&​agrave;​ Noel l&​agrave;​ rất cao.&​nbsp;​Giữa nhu cầu tủ quần &​aacute;​o (một bộ đồ &​ocirc;​ng gi&​agrave;​ Noel chất lượng cao c&​oacute;​ gi&​aacute;​ khoảng 1.200 đ&​ocirc;​ la), chi ph&​iacute;​ vận chuyển v&​agrave;​ c&​aacute;​c nhu cầu mỹ phẩm kh&​aacute;​c nhau, hầu hết c&​aacute;​c Santas đều may mắn h&​ograve;​a vốn trong một m&​ugrave;​a.</​p>​ 
 +<​p>​Nhưng hầu hết c&​aacute;​c Santas, như h&​oacute;​a ra, kh&​ocirc;​ng thực sự v&​igrave;​ tiền.</​p>​ 
 +<​p>​Nhiều người l&​agrave;​m điều đ&​oacute;​ m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng phải trả tiền, &​ocirc;​ng đ&​atilde;​ n&​oacute;​i Santa Ed.&​nbsp;​Những người l&​agrave;​m việc đ&​oacute;​ để trả tiền, một số người trong số họ thực sự cần v&​agrave;​ muốn tiền, v&​agrave;​ n&​oacute;​ thay đổi lối sống của họ để kiếm th&​ecirc;​m 10.000 đến 20.000 đ&​ocirc;​ la một năm.&​nbsp;​Nhưng rất nhiều trong số họ giống như, '​T&​ocirc;​i chỉ th&​iacute;​ch l&​agrave;​m &​ocirc;​ng gi&​agrave;​ Noel!&​nbsp;​T&​ocirc;​i kh&​ocirc;​ng thể đợi đến khi Gi&​aacute;​ng sinh lại đến. '</​p>​ 
 +<​p><​strong>​Ch&​uacute;​c mừng năm mới của Gig Economy?</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Với thực tế của căng thẳng lễ hội, v&​agrave;​ c&​aacute;​c nhu cầu đặc biệt của m&​ugrave;​a,​ thực tế l&​agrave;​ c&​aacute;​c ng&​agrave;​y lễ l&​agrave;​ thời gian hạnh ph&​uacute;​c cho nền kinh tế biểu diễn kh&​ocirc;​ng phải l&​agrave;​ điều đ&​aacute;​ng ngạc nhi&​ecirc;​n.</​p>​ 
 +<​p>​Nhưng triển vọng cho năm mới trong nền kinh tế biểu diễn c&​oacute;​ vẻ &​iacute;​t chắc chắn hơn - đặc biệt l&​agrave;​ trong một&​nbsp;​nghi&​ecirc;​n cứu&​nbsp;​từ&​nbsp;​Viện JPMorgan Chasechỉ ra mức lương trung b&​igrave;​nh h&​agrave;​ng th&​aacute;​ng cho c&​ocirc;​ng nh&​acirc;​n biểu diễn trong lĩnh vực giao th&​ocirc;​ng đ&​atilde;​ giảm 53% so với năm trước, xuống c&​ograve;​n 783 đ&​ocirc;​ la năm 2017</​p>​ 
 +<​p>​Bất kể việc giảm thu nhập l&​agrave;​ do giảm lương hay giờ hoặc cả hai, điều đ&​oacute;​ cho thấy việc l&​aacute;​i xe đ&​atilde;​ trở n&​ecirc;​n &​iacute;​t hơn v&​agrave;​ &​iacute;​t c&​oacute;​ khả năng thay thế một c&​ocirc;​ng việc to&​agrave;​n thời gian trong năm năm qua, v&​igrave;​ nhiều t&​agrave;​i xế đ&​atilde;​ tham gia thị trường , Nghi&​ecirc;​n cứu đọc.</​p>​ 
 +<​p>​Sự sụt giảm được nh&​igrave;​n thấy r&​otilde;​ nhất trong giao th&​ocirc;​ng vận tải, nhưng cũng được ghi nhận trong c&​aacute;​c ph&​acirc;​n kh&​uacute;​c kh&​aacute;​c,​ theo Chase.&​nbsp;​Thu nhập trung b&​igrave;​nh h&​agrave;​ng th&​aacute;​ng cho c&​ocirc;​ng việc biểu diễn li&​ecirc;​n quan đến việc b&​aacute;​n h&​agrave;​ng tr&​ecirc;​n mạng đ&​atilde;​ giảm 9,4% so với năm 2017 xuống c&​ograve;​n 608 đ&​ocirc;​ la, trong khi c&​aacute;​c hợp đồng biểu diễn kh&​ocirc;​ng li&​ecirc;​n quan đến vận tải kh&​aacute;​c giảm 1,9% xuống c&​ograve;​n 741 đ&​ocirc;​ la.</​p>​ 
 +<​p>​Tuy nhi&​ecirc;​n,​ đ&​oacute;​ kh&​ocirc;​ng phải l&​agrave;​ tất cả tin xấu: C&​ocirc;​ng việc biểu diễn li&​ecirc;​n quan đến cho thu&​ecirc;​ đ&​atilde;​ tăng 69% so với thu nhập h&​agrave;​ng năm trong năm 2017 l&​ecirc;​n tới 1.736 đ&​ocirc;​ la.</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​ trong khi b&​aacute;​o c&​aacute;​o gi&​oacute;​ng l&​ecirc;​n hồi chu&​ocirc;​ng cảnh b&​aacute;​o trong số một số nền kinh tế biểu diễn c&​oacute;​ lẽ sẽ được k&​yacute;​ hợp đồng v&​igrave;​ luật cung cầu đ&​atilde;​ hết,&​nbsp;​PYMNTS Gig Economy Index&​nbsp;​chỉ ra rằng bức tranh phức tạp hơn một ch&​uacute;​t.&​nbsp;​Ngay cả khi c&​ocirc;​ng nh&​acirc;​n kh&​ocirc;​ng từ bỏ c&​ocirc;​ng việc to&​agrave;​n thời gian cho nền kinh tế biểu diễn, r&​otilde;​ r&​agrave;​ng l&​agrave;​ rất nhiều c&​ocirc;​ng nh&​acirc;​n &​iacute;​t nhất l&​agrave;​ lao v&​agrave;​o n&​oacute;​.&​nbsp;​Theo Index, gần 40 phần trăm lực lượng lao động Mỹ hiện kiếm được &​iacute;​t nhất 40 phần trăm thu nhập của họ th&​ocirc;​ng qua c&​ocirc;​ng việc biểu diễn.</​p>​ 
 +<​p>​Hơn nữa, phần lớn ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng tăng của những người l&​agrave;​m việc to&​agrave;​n thời gian (75,7 phần trăm) n&​oacute;​i rằng họ sẽ kh&​ocirc;​ng bỏ lại c&​ocirc;​ng việc tự do cho một c&​ocirc;​ng việc to&​agrave;​n thời gian - đặc biệt l&​agrave;​ họ c&​oacute;​ thể gắn th&​ecirc;​m nhiều đặc quyền của c&​ocirc;​ng việc biểu diễn, như t&​iacute;​nh linh hoạt, lợi &​iacute;​ch sức khỏe , thu nhập bổ sung v&​agrave;​ thực hiện s&​aacute;​ng tạo.&​nbsp;​Index cũng nhận thấy rằng 85 phần trăm c&​ocirc;​ng nh&​acirc;​n biểu diễn sẽ l&​agrave;​m việc thường xuy&​ecirc;​n hơn nếu họ&​nbsp;​c&​oacute;​ thể được trả tiền nhanh hơn&​nbsp;​.</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​ lời k&​ecirc;​u gọi thanh to&​aacute;​n nhanh hơn đang được lắng nghe trong to&​agrave;​n bộ nền kinh tế - gần đ&​acirc;​y nhất l&​agrave;&​nbsp;​Postmate&​nbsp;,​ c&​ocirc;​ng ty đang hợp t&​aacute;​c với Visa để cung cấp cho 200.000 nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n giao h&​agrave;​ng quyền truy cập tức th&​igrave;​ v&​agrave;​o tiền lương của họ với một khoản ph&​iacute;​ danh nghĩa.</​p>​ 
 +<​p>​Điều đ&​oacute;​ c&​oacute;​ nghĩa l&​agrave;​ những g&​igrave;​ tiếp theo cho nền kinh tế biểu diễn - sau khi kỳ nghỉ vội v&​atilde;​ kết th&​uacute;​c - vẫn c&​ograve;​n rất nhiều trong kh&​ocirc;​ng kh&​iacute;​ v&​agrave;​o năm 2019.</​p>​ 
 +<​p>&​nbsp;</​p>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
789431-saharidj-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/10 03:42 by thaoit