User Tools

Site Tools


789331-ouled-brahem-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

789331-ouled-brahem-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
789331-ouled-brahem-la-gi [2018/12/10 03:46] (current)
thaoit
Line 57: Line 57:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<h1 class="​post-title left">​Citi:​ Facebook, Google tuyển dụng từ chối t&​iacute;​n hiệu Đỉnh cao tăng trưởng việc l&​agrave;​m</​h1>​ 
 +<​p>​Facebook v&​agrave;​ Alphabet, hai c&​ocirc;​ng ty <a href="​http://​knstech.net">​nặng về c&​ocirc;​ng nghệ</​a>,​ đ&​atilde;​ hạn chế việc tuyển dụng, m&​agrave;​ nh&​agrave;​ ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch Mark May của Citi cho biết c&​oacute;​ thể b&​aacute;​o hiệu một đỉnh cao trong tăng trưởng c&​ocirc;​ng việc n&​oacute;​i chung.</​p>​ 
 +<​p>​CNBC,&​nbsp;​tr&​iacute;​ch dẫn &​yacute;​ kiến ​​Citi'​s May đưa ra, đ&​atilde;​ b&​aacute;​o c&​aacute;​o rằng sự chậm chạp trong tuyển dụng đang đi theo tốc độ tăng trưởng l&​agrave;​nh mạnh của c&​ocirc;​ng việc trong suốt năm 2018. Sau đ&​oacute;,​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i thấy những dấu hiệu sớm của việc thu&​ecirc;​ mướn như một chỉ b&​aacute;​o chuyển tiếp số lượng b&​agrave;​i đăng c&​ocirc;​ng việc tại&​nbsp;​Facebook&​nbsp;​v&​agrave;​ Bảng chữ c&​aacute;​i,​ nh&​agrave;​ ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch internet n&​oacute;​i với CN Squ's Alley Squawk Alley.</​p>​ 
 +<​p>​Kể từ khi đạt đỉnh v&​agrave;​o th&​aacute;​ng 6, cơ hội việc l&​agrave;​m tại Facebook, đặc biệt l&​agrave;​ về nguồn nh&​acirc;​n lực, đ&​atilde;​ giảm, Citi nhận thấy.&​nbsp;​Trong khi đ&​oacute;,​ c&​aacute;​c b&​agrave;​i đăng c&​ocirc;​ng việc tại&​nbsp;​Bảng chữ c&​aacute;​i&​nbsp;,​ đ&​atilde;​ ổn định kể từ th&​aacute;​ng Năm, đ&​atilde;​ giảm 5 phần trăm trong th&​aacute;​ng Mười v&​agrave;​ 8 phần trăm trong th&​aacute;​ng Mười Một.&​nbsp;​C&​oacute;​ thể lưu &​yacute;​ rằng c&​aacute;​c b&​aacute;​o c&​aacute;​o việc l&​agrave;​m v&​agrave;​o thứ S&​aacute;​u tuần trước (7/12) cho thấy 155.000 việc l&​agrave;​m trong bảng lương phi n&​ocirc;​ng nghiệp đ&​atilde;​ được th&​ecirc;​m v&​agrave;​o th&​aacute;​ng 11, thấp hơn so với 198.000 việc l&​agrave;​m m&​agrave;​ c&​aacute;​c nh&​agrave;​ kinh tế đang t&​igrave;​m kiếm v&​agrave;​ dưới mức 237.000 được th&​ecirc;​m v&​agrave;​o th&​aacute;​ng Mười.</​p>​ 
 +<​p>​B&​aacute;​o c&​aacute;​o đ&​atilde;​ được đ&​oacute;​n nhận ở Phố Wall khi c&​aacute;​c nh&​agrave;​ đầu tư đặt cược rằng n&​oacute;​ c&​oacute;​ thể đủ để ngăn Cục Dự trữ Li&​ecirc;​n bang tăng l&​atilde;​i suất.&​nbsp;​C&​aacute;​c chỉ số ch&​iacute;​nh đ&​atilde;​ kết th&​uacute;​c thấp hơn do lo ngại về <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​tăng trưởng kinh tế</​a>​ n&​oacute;​i chung v&​agrave;​ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ v&​agrave;​ Trung Quốc.&​nbsp;​C&​oacute;​ lẽ ch&​uacute;​ng ta sẽ thấy một ch&​uacute;​t [chậm lại] của việc tuyển dụng tiến l&​ecirc;​n trong nh&​oacute;​m internet, &​ocirc;​ng May May n&​oacute;​i.</​p>​ 
 +<​p>​C&​oacute;​ thể lưu &​yacute;​ rằng c&​ugrave;​ng l&​uacute;​c Facebook v&​agrave;​ Bảng chữ c&​aacute;​i đang thu nhỏ lại c&​aacute;​c tuyển dụng mới, Amazon đ&​atilde;​ t&​igrave;​m c&​aacute;​ch tăng cường 10% nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n Dịch vụ web của Amazon trong c&​ugrave;​ng khoảng thời gian.&​nbsp;​Số lượng cơ hội việc l&​agrave;​m m&​agrave;​ n&​oacute;​ c&​oacute;​ thấp khi so s&​aacute;​nh với tổng số lượng nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n tại c&​ocirc;​ng ty, CNBC lưu &​yacute;​.&​nbsp;​Giới thiệu về Amazon Amazon tiếp tục l&​agrave;​ người thu&​ecirc;​ nh&​agrave;​ lớn nhất trong nh&​oacute;​m,​ &​ocirc;​ng May May n&​oacute;​i với CNBC.</​p>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
789331-ouled-brahem-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/10 03:46 by thaoit