User Tools

Site Tools


669231-h-rse-ti-arge-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

669231-h-rse-ti-arge-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hârsești</​b>​ là một xã thuộc hạt Argeș, România. Dân số thời điểm năm 2011 là 2 480 người. Hârsești gồm 3 ngôi làng: Ciobani, Hârsești and Martalogi.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Xã được định vị tại rìa phía Tây Nam của hạt, gần biên giới với hạt Olt, trên bờ sông Cotmeana.
 +</p>
 +
 +<div style="​float:​left"><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​200px">​
 +<div style="​background-color:​white;​margin:​auto;​position:​relative;​width:​200px;​height:​200px;​overflow:​hidden">​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<div style="​position:​absolute;​left:​0;​top:​0"><​img alt="​Circle frame.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Circle_frame.svg/​200px-Circle_frame.svg.png"​ width="​200"​ height="​200"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Circle_frame.svg/​300px-Circle_frame.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Circle_frame.svg/​400px-Circle_frame.svg.png 2x" data-file-width="​200"​ data-file-height="​200"/></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​thumbcaption">​
 +<​p>​Thành phần dân tộc của Hârsești
 +</p>
 +<​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #8080ff; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Người Romani (94.43%)</​p><​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #80ffff; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Người Di0gan (1.85%)</​p><​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #c0c0c0; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Không rõ (3.62%)</​p><​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #555555; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Dân tộc khác (0.08%)</​p>​
 +</​div>​
 +</​div></​div>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​200px">​
 +<div style="​background-color:​white;​margin:​auto;​position:​relative;​width:​200px;​height:​200px;​overflow:​hidden">​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<div style="​position:​absolute;​left:​0;​top:​0"><​img alt="​Circle frame.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Circle_frame.svg/​200px-Circle_frame.svg.png"​ width="​200"​ height="​200"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Circle_frame.svg/​300px-Circle_frame.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Circle_frame.svg/​400px-Circle_frame.svg.png 2x" data-file-width="​200"​ data-file-height="​200"/></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​thumbcaption">​
 +<​p>​Thành phần tôn giáo của Hârsești
 +</p>
 +<​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #8080ff; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Chính thống giáo (94.55%)</​p><​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #3fc03f; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Phong trào Ngũ Tuần (1.65%)</​p><​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #c0c0c0; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Không rõ (3.62%)</​p><​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #9f9f9f; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Tôn giáo khác (0.16%)</​p>​
 +</​div>​
 +</​div></​div>​
 +</​div>​
 +<​p>​Theo cuộc điều tra dân số năm 2011, dân số của xã Hârseşti là 2480 người, giảm từ con số 2874 người vào năm 2002.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Hầu hết dân số của xã (94.44%) là người Romani và một phần nhỏ (1.85%) là người Di-gan và có 3.63% dân số không rõ dân tộc. Về mặt tôn giáo, có tới 94.56% dân số là Chính thống giáo và một phần nhỏ theo phong trào Ngũ Tuần. 3.63% dân số không biết rõ tôn giáo.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1336
 +Cached time: 20181010171906
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.576 seconds
 +Real time usage: 0.768 seconds
 +Preprocessor visited node count: 12974/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 98630/​2097152 bytes
 +Template argument size: 21493/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1947/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.129/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.1 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 720.060 ​     1 -total
 + ​86.35% ​ 621.798 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​73.74% ​ 530.989 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​36.90% ​ 265.734 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​32.65% ​ 235.122 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr
 + ​24.49% ​ 176.356 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr2
 +  8.71%   ​62.738 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  6.46%   ​46.503 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.40%   ​46.066 ​   214 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_flag2
 +  6.08%   ​43.814 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1318644-0!canonical and timestamp 20181010171906 and revision id 26536703
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
669231-h-rse-ti-arge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)